Regulamin

REGULAMIN:

Impreza masowa: II Disco Festiwal w dniu: 06.07.2019 r.

na boisku piłkarskim KS Górnik Boguszowice w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Stanisława Małachowskiego 128

Organizatorem imprezy masowej jest:

Dom Kultury w Rybnik-Boguszowicach

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie:

Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2017, poz. 1160, dalej jako „ustawa”).

 1. Na imprezę masową mogą wejść i przebywać na terenie  przeznaczonym dla publiczności, wyłącznie osoby, które posiadają przy sobie ważny bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu na imprezę oraz dokument stwierdzający tożsamość ze zdjęciem.

 2. Po wyjściu z terenu imprezy masowej, bilet, zaproszenie, traci ważność. Bilet, zaproszenie upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy masowej.

 3. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu. Wejście na teren imprezy masowej oznacza ich bezwarunkową akceptację.

 4. Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń wydawanych przez pracowników Służby porządkowej i informacyjnej.

 5. Służba porządkowa i informacyjna ma prawo do: poproszenia o okazanie biletu, legitymowania osób, przeglądania odzieży i bagażu oraz stosowania technicznych urządzeń wykrywających.

 6. Organizator wyznacza umiejscowienie Gastronomii na płycie boiska od strony wsch. i zach. W miejscach tych wyznacza się sprzedaż i podawanie piwa o zawartości alkoholu do 3,5 %. Spożycie w/w piwa wyznacza się: na całym terenie udostępnionym do przebywania publiczności, poza ”sektorem przed sceną”. Obsługa Gastronomii jest zobowiązana do zakazu sprzedaży piwa: osobom niepełnoletnim, osobom pod widocznym wpływem alkoholu.

 7. Wszelkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być w stanie wolnym.

 8. Osoby do 13-go roku mogą przebywać na terenie imprezy masowej pod opieką osoby pełnoletniej.

 9. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową przez osoby w niej uczestniczące:

 • broni wszelkiego rodzaju,

 • przedmiotów niebezpiecznych które mogą być użyte jako broń lub pociski,

 • materiałów wybuchowych,

 • wyrobów pirotechnicznych,

 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,

 • napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 • opakowań szklanych.

W przypadku wnoszenia na imprezę masową w/w przedmiotów, zostaną one odebrane przez służbę porządkową i uznane za odpady – przekazane do utylizacji, a gdy będą to materiały niebezpieczne to osoby je posiadające zostaną przekazane Policji razem z tymi przedmiotami.

 1. W czasie trwania imprezy masowej, osoby w niej uczestniczące są zobowiązanie posiadać przy sobie dokument umożliwiający potwierdzenie ich tożsamości.

 2. Ponadto zakazuje się:

 • rejestracji dźwięku i obrazu podczas trwania koncertów,

 • wchodzenia i przechodzenia przez budowle i urządzenia przeznaczone do powszechnego użytku, urządzenia oświetleniowe, pomosty, drzewa, maszty oraz na obszary, które nie są dopuszczone dla osób postronnych np. miejsca ogrodzone, scena, pomieszczenia techniczne, służbowe, garderoby itp.

 • rzucania wszelkimi przedmiotami,

 • rozniecania ognia, zapalania środków pirotechnicznych,

 • zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez Policję, Służby porządkowe i informacyjne,

 • wywieszania flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych,

 • przebywania na obiekcie pod wpływem środków psychotropowych,

 • używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania innych uczestników imprezy masowej.

 1. Zabrania się sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek pieniężnych.

 2. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu trwającej imprezy i podlegają odpowiedzialności karno–administracyjnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa z późniejszymi zmianami.

 3. Wypadki i szkody należy natychmiast zgłosić Organizatorowi imprezy.

 4. Regulamin imprezy masowej udostępniony jest:

– przy bramach wejściowych na teren imprezy masowej,

– na oficjalnej stronie internetowej: www.discofestiwal.rybnik.pl